Поворська громада
Волинська область, Ковельський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 08.02.2024 12:43
Кількість переглядів: 68

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

Фото без опису

Замовник: Поворська сільська рада.

 

Назва документа державного планування:

 

Детальний план території земельної ділянки для будівництва АЗС в с. Козлиничі Ковельського району Волинської області орієнтовною площею 1,5.

 

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Детальний план території земельної ділянки для будівництва АЗС в с. Козлиничі Ковельського району Волинської області орієнтовною площею 1,5 розроблений згідно рішення Поворської сільської ради №15/66 від 22 грудня 2021 року. Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки, з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень містобудівної документації вищого рівня, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.Проект розробляється відповідно до: Земельного, Водного та Лісового кодексів України; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; Закону України «Про управління відходами»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону навколишнього середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закон України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.1.1-14-2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; ДБН  В.2.5-75:2013  «Каналізація.  Зовнішні  мережі  та  споруди.  Основні положення проєктування»; ДБН  В.2.5-74:2013  «Водопостачання.  Зовнішні  мережі  та  споруди. Основні положення проєктування». При розробленні детального плану території враховують: існуючу містобудівну документацію вищого рівня; детальний план території для уточнення планувальної структури, функціонального призначення території, визначення параметрів забудови та обгрунтування потреб формування нових земельних ділянок в с. Козлиничі Волинської області; планувальні обмеження; побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок; існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Територія детального планування знаходиться вздовж автомобільної дороги М-07 “Київ-Ковель-Ягодин” в с. Козлиничі Волинської області. Навколо території детального планування розташовані території для сільськогосподарського призначення. На території детального планування відсутня забудова, поруч проходить повітряна лінія електропередач високої напруги потужністю 10кВ та 35кВ. На основі комплексної оцінки території, з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з метою будівництва АЗС в с. Козлиничі Ковельського району Волинської області.

 

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення -житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ. В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів, що пропонується, на здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом –територія проектування знаходиться за межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, вплив не передбачається;  в)  транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення–транскордонний плив відсутній.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, утому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

1.Альтернатива 1 "Нульовий сценарій" - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. 2. Альтернатива 2 - реалізація та впровадження проєктних рішень. 3. Порівняння варіантів окремих рішень, розглядатимуться деякі принципові пропорції щодо територіального розміщення окремих об'єктів. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію;дані про об'єкт та планову діяльність; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля;інша доступна інформація. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості); повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проєктування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище: використання високотехнологічного обладнання;відведення та очищення поверхневого стоку; влаштування очисних споруд; влаштування водопостачання та каналізування, встановлення контейнерів для збору відходів; інші планувальні та технічні заходи, покликані покращити стан навколишнього середовища. Земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися: відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи; заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил,  а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки. В цілому, розроблений у відповідності до  державних  будівельних норм,  санітарних  норм  і  правил  проєкт містобудівної  документації  не  матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

 

Поворська сільська рада Ковельського району Волинської області.

Юридична адреса: 45050, Волинська обл., Ковельський р-н, село Поворськ, вулиця Київська, будинок 39

Ел. пошта:povyrsk@ukr.net

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

 

45050, Волинська обл., Ковельський р-н, село Поворськ, вулиця Київська, будинок 39 (Поворська сільська рада Ковельського району Волинської області), офіційний сайт міської ради:  https://povorska-gromada.gov.ua/

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь