Поворська громада
Волинська область, Ковельський район

ЗВІТ (ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ) ЗА 2023 РІК

Дата: 31.07.2023 15:30
Кількість переглядів: 191

 

Звіт

про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг у центрі надання соціальних послуг Поворської сільської ради у 2023 році

На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості  соціальних послуг та у відповідності до наказів Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 « Про Затвердження державного стандарту догляду вдома», наказу директора центру від 03.01.202 року  № 7-од «Про проведення  моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, призначення відповідального та створення комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг»  здійснено роботу  з проведення внутрішнього  моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг в період з 01.02.2023 року по 31.07.2023 року.

У   центрі  надання соціальних послуг  продовжують функціонувати  два структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення соціальної роботи.

              Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено наступні заходи:

- призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг;

- затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,  до складу якої включені працівники  центру, сільської ради, спеціалісти та працівники соціальної сфери -  загалом 5 осіб;

- директором затверджено порядок, план та графік проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома;

- опитано 87 % отримувачів соціальної послуги догляду вдома;

- проведено опитування,  співбесіду та анкетування отримувачів соціальної послуги догляд вдома, здійснено телефонні дзвінки.

     Оцінка якості та моніторинг здійснювались по послузі догляд вдома.

10 соціальних робітників надають соціальні послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю у 10 селах Поворської громади.

Одним із критеріїв  проведення оцінки якості надання соціальних послуг є самооцінювання працівників центру. За результатами перевірки працівники центру задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації.

Щомісяця на нарадах з працівниками центру проводиться аналіз щодо якості надання соціальних послуг. За звітний період проведено 7 нарад із соціальними робітниками. Спостереження за процесом надання соціальних послуг відбувається при планових перевірках, які фіксуються в актах перевірок. Здійснено 12 виїзних перевірок виконання посадових обов`язків соціальних робітників.

    Протягом звітного періоду у 2023 році надано 27821 послугу безкоштовно, здійснено 4798 відвідувань.

    Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені  у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома зі змінами.

        Використовувалися такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 70 отримувачів  соціальної послуги догляду  вдома. За період проведення оцінки скарг не надходило.

За звітний період у 2023 році було виявлено та обслужено 143 непрацездатних громадян, з них: одинокі – 60 осіб, самотньо проживаючі – 83 особи. Знято з обслуговування 8 осіб, з них: у зв`язку зі смертю – 4 особи, із переїздом – 4 особи.

Станом на 01.08.2023 року фактично обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома – 81 особа, з них: ІІІ гр. рухової активності – 26 особа, ІV гр. рухової активності – 52 особи, V гр. рухової активності – 3 особи.

 Оцінка якості соціальних послуг визначалась  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг були застосовані наступні показники:

  • адресність та індивідуальний підхід,
  • результативність,
  • своєчасність,
  • доступність та відкритість,
  • повага до гідності отримувача соціальної послуги,
  • професійність.

Адресність та індивідуальний підхід:  комісією перевірено особові справи отримувачів соціальних послуг. Всі особові справи підопічних (81 особа)  містять договір, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючий  індивідуальний план. Індивідуальні плани надання соціальних послуг відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів послуг, з урахуванням групи рухової активності. Індивідуальний план складений за новою формою  у двох примірниках (один примірник знаходиться у отримувача послуги, другий наявний в особовій справі отримувача).

Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  87% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. 2 особи із числа опитаних задоволені не в повній мірі, усні скарги стосовно недотримання графіка відвідувань соціальним робітником та непорозуміння між підопічним та соціальним робітником, які були вирішені терміново.  Комісією встановлено, що оцінка якості надання соціальних послуг персоналом (самооцінка) здійснюється постійно. При перевірці якості обслуговування директором центру проводиться спостереження за процесом надання послуг. Пропозиції по удосконаленню роботи розглядаються щомісяця на нарадах з працівниками центру.

Письмових скарг  зі сторони підопічних не було.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається протягом  10 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням здійснення оцінювання  індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання  індивідуального плану  та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома директором центру проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).  

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на рік.

Після  прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку.

Доступність та відкритість:  власного приміщення центр немає, розташований у приміщенні Поворської сільської ради, яке обладнане пандусом, що є безперешкодним доступом для відвідувачів. Приміщення центру відповідає санітарним нормам.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення договору не виявлено. Були зафіксовані поодинокі усні скарги щодо яких відразу прийнято міри.

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації та відповідають Державному класифікатору професій.

Посадові інструкції затверджені згідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.03.2017 року № 518.  Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників  центру.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались кількісні  показники соціальної послуги догляду вдома.

Від отримувачів соціальних послуг  усних скарг не надходило. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені.

Підвищення кваліфікації працівники відділення соціальної допомоги вдома не проходили.

Встановлено, що у кожного надавача соціальної послуги в наявності є медична книжка установленої форми (Ф-№1-ОМК) та своєчасно пройдено профілактичний медичний огляд.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

-

-

«добре»

(від0%до20%)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

-

-

«добре»

Кількість працівників, які мають фахову освіту

-

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

 

-

Періодичність

проведення моніторингу

та оцінки якості 

-

-

«добре»

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

 «добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

   

    Отже, у центрі надання соціальних послуг Поворської сільської ради проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості  надання  соціальної послуги догляду вдома.  Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються центром відповідають встановленому рівню – «Добре».

 Заплановано продовжувати і надалі здійснювати заходи для покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності центру.

Директор центру                                            Валентина ДОРОШКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь