Поворська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про Службу у справах дітей

 

 

                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                рішення сесії

                                                                                                                               Поворської сільської ради

                                                                                                                                від 04 червня 2021 року № 8/34

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей

Поворської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Поворськ

2021 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.  Служба у справах дітей Поворської сільської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Поворської сільської ради, утворюється Поворською сільською радою і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

2.  Служба є підконтрольна і  підзвітна сільській раді та підпорядкована виконавчому комітету та сільському голові.

3. Служба є юридичною особою публічного права, має статус неприбуткової організації, може бути розпорядником коштів, може мати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради  та інших джерел не заборонених законодавством. Фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку сільської ради.

4. Повне найменування: Служба у справах дітей Поворської сільської ради Ковельського району Волинської області.

                Скорочене найменування: ССД Поворської сільської ради

5.Служба має свій бланк, круглу печатку із своїм найменуванням, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства сільської ради.

6.  Працівники служби є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

7.  Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

8. Юридична адреса: 45050, Волинська область, Ковельський район, село Поворськ, вулиця Київська, будинок 39.

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

 

1) реалізація на території Поворської сільської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Поворської сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

 

1) Організовує розроблення   і  здійснення  на  території Поворської сільської ради заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх  фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання  дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню  дітьми правопорушень;

2) Надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам  місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) Оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє усиновленню;

4) Подає пропозиції до проектів регіональних та місцевих програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) Забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) Надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) Організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами   Поворської сільської ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) Розробляє   і  подає  на  розгляд Поворської сільській раді та на засідання виконавчого комітету Поворської сільської ради пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  у тому числі, спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;

11) Веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування;

12) Надає      потенційним     опікунам, піклувальникам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;

13) Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

17) Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

18) Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів дітей;

22) Надає адміністративні послуги;

23) Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

24) Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

25) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

26) Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

27) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

28) Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку;

29) Розробляє проекти рішень Поворської сільської ради та рішень виконавчого комітету Поворської сільської ради, розпоряджень голови Поворської сільської ради, у межах визначених повноважень;

30) Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

31) Бере участь у розробленні проектів рішень Поворської сільської ради та рішень виконавчого комітету Поворської сільської ради, розпоряджень голови Поворської сільської ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

32) Бере участь у підготовці звітів голови Поворської сільської ради для їх розгляду на засіданні сесії Поворської сільської ради та засіданні виконавчого комітету Поворської сільської ради;

33) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Поворської сільської ради;

34) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

35) Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

36) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

37) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

38) Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

40) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, передає їх до архіву Поворської сільської ради;

41) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

43) Забезпечує захист персональних даних;

44) Веде банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.  

Забезпечує  захист інформації, що міститься у єдиному банку даних.

         Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до електронно-облікових карток.

 

45) Готує документи для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини та подання їх органам реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення такої дитини;

46) Здійснює ведення обліку майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

47) Приймає документи та готує проект рішення органу опіки та піклування про вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, визначення або зміни прізвища, імені та по батькові та інші.

48) Забезпечує ведення особових справ дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

49) Організовує роботу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Поворської сільської ради;

50) Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини,  яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

51) Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також  дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

52) Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини   профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених  підрозділів органів Національної поліції;53) Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали  від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

54) Вживає заходів щодо надання статусу дитини – сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштування їх в сімейні форми виховання;
55) Вживає заходів щодо забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, приймає та розглядає заяви, документи, готує проекти рішень органу опіки та піклування з питань захисту житлових прав дітей;
56) Забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, у тому числі, без супроводу законних представників, дітей що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, розлучених із сім’єю;
57) Приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;
58) В установленому порядку здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину;
59) Складає протоколи про адміністративні правопорушення:

                - за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, у тому числі вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення;

             - за невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування; недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, або особою, яка проживає з таким із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини; створення перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень.

60) здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за виховною роботою у закладах освіти, розглядає звернення закладів освіти щодо відрахування учнів/ студентів;
61) Готує проекти позовів та висновків органу опіки та піклування для подання до судових органів. Представляє орган опіки та піклування у судових засіданнях під час розгляду справ щодо дітей;
62) Готує клопотання до служби у справах дітей районної державної адміністрації щодо взяття дітей на місцевий облік та щодо влаштування до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

63) Забезпечує у межах своєї компетенції, тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування;

64) здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу завдань, відповідно до законодавства.

 

4. СЛУЖБА МАЄ ПРАВО

 

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів Поворської сільської ради,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

6) порушувати  перед Поворською сільською радою, органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

10) здійснювати захист прав та законних інтересів дітей від імені  сільської ради, сільського голови (особи, що виконує його повноваження) в судах (самопредставництво) та інших органах;

11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

 12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

 13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;

 14) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

19) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5.СТРУКТУРА  СЛУЖБИ

 

1) службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

2) на посаду начальника служби може бути призначена особа, яка має  вищу освіту  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на  службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше  2-х років або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-х   років, вільно володіє українською мовою.

3) штатний розпис та кошторис Служби погоджується сільським за пропозиціями начальника.

4) працівники Служби діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Служби.

5) майно, яке знаходиться на балансі Служби, є комунальною власністю сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Служби.

6) ліквідація або реорганізація Служби проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6. КЕРІВНИК СЛУЖБИ

 

1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) подає на затвердження Поворській сільській раді Положення про службу, внесення змін до Положення про службу;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Поворської сільської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед Поворською сільською радою про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу виконавчого комітету Поворської сільської ради;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії Поворської сільської ради та виконавчого комітету Поворської сільської ради питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) бере участь у засіданнях сесії Поворської сільської ради та виконавчого комітету Поворської сільської ради питань, що належать до компетенції служби;

9) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами та виконавчими органами Поворської сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Поворської сільської ради;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11) готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень сільського голови, рішень сільської ради, організовує контроль за їх виконанням.

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Поворської сільської ради.

         Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

          Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

               

 

      Сільський голова                                                                               Інна Бондарчук

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь